Zorg voor uw situatie
 • Ergotherapie Weidenaar uit Buitenpost zorgt voor uw situatie
 • Als tuinieren niet meer zo goed lukt als vroeger
 • Als schrijven niet meer zo goed lukt als vroeger
 • Als een jampot openen niet meer lukt als vroeger

Privacy reglement

Ergotherapie Weidenaar vindt het belangrijk dat de privacy van haar cliënten is gewaarborgd, daarom zijn een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

 • Behalve de behandelend ergotherapeut kan het ook zijn dat een waarnemer of stagiaire toegang heeft tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De cliënt/het cliëntsysteem heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt/het cliëntsysteem meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de behandelende ergotherapeut worden verzocht deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als de cliënt/het cliëntsysteem er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, kan dit worden medegedeeld aan de ergotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt/het cliëntsysteem daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie buiten het cliëntsysteem. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt/het cliëntsysteem hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien de cliënt/het cliëntsysteem van mening is dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.

Ergotherapie zonder een verwijsbrief is mogelijk

Een afspraak maken met ergotherapeut Edith Weidenaar kan altijd. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Een afspraak maken